RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI (RCZSiUT)  jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Inspektoratu Systemów Informacyjnych MON (ISI).

Podstawę działalności RCZSiUT stanowią:

 • wytyczne specjalistyczne Dyrektora Generalnego MON ukierunkowujące funkcjonowanie resortu ON w zakresie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych;
 • dyrektywa Szefa Sztabu Generalnego WP do działalności Sił Zbrojnych RP
 • Strategia Informatyzacji Resortu ON;
 • zadania wynikające z planów:
  a) Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych Resortu ON;
  b) Centralnego Planu Remontów Nieruchomości Resortu ON;
  c) Planu Budownictwa Specjalnego ISI;
 • zadania bieżące określane przez Szefa ISI.

Do głównych zadań realizowanych przez RCZSiUT należy:

 • Centrum realizuje funkcję Oddziału Gospodarczego w zakresie usług telekomunikacyjnych
  dla 1459 instytucji wojskowych w wybranych działach zaopatrzenia, w tym zakresie obsługuje pododdziały własne oraz instytucje i jednostki wojskowe resortu ON zgodnie z nadanym Planem Przydziałów Gospodarczych;
 • pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego inwestycji realizowanych dla instytucji i JW resortu ON w zakresie infrastruktury teleinformatycznej;
 • realizacja procesu modernizacji i remontów wojskowej infrastruktury telekomunikacyjnej;
 • realizowanie zadań na potrzeby Szefa ISI, związanych ze sprawowaną przez niego funkcją gestora sprzętu informatyki oraz organizatora wojskowego systemu teleinformatycznego;
 • zarządzanie systemami transmisyjnymi, komutacyjnymi, sieciami transmisji danych 
  z uwzględnieniem optymalizacji jakości usług, struktury oraz kosztów utrzymania;
 • monitorowanie oraz analizowanie w trybie ciągłym stanu pracy i poziomu usług wojskowego systemu telekomunikacyjnego oraz koordynacja procesów  usuwania awarii;
 • monitorowanie w trybie ciągłym zagrożeń teleinformatycznych, reagowanie na zaistniałe incydenty komputerowe a także sprawowanie funkcji Centrum Wsparcia Technicznego dla Centrum Koordynacji Systemu Reagowania na Incydenty Komputerowe;
 • RCZSiUT współpracuje z organami administracji państwowej oraz operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie realizacji przedsięwzięć dotyczących eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz monitoruje funkcjonowanie systemów teleinformatycznych NATO na obszarze Polski.

Główne cele RCZSiUT realizuje poprzez istniejące komórki wewnętrzne::

 • Oddział Zarządzania Sieciami Teleinformatycznymi
 • Oddział Zarządzania Usługami Teleinformatycznymi
 • Wydział Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi
 • Wydział Bieżącego Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi
 • Oddział Modernizacji i Remontów


Z dniem 07 marca 2011r. obowiązki KOMENDANTA

Resortowego Centrum Zarządzania

Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi

 objął

 • płk Zbigniew PODOSEK.